IMPRESSUM

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
DK-6270

T: +45 74 92 92 92
E: toender@toender.dk

Direktør: Keld I. Hansen

Selskabets hjemsted: Tønder
Fit4Jobs@WaddenC er et Interrega5-projekt og er en del af Tønder Kommune.
CVR-nr: 29189781

Ansvarlig for indholdet ifølge § 55 stk. 2 i RstV. (Rundfunkstaatsvertrag):
Direktør Keld I. Hansen

Kontaktperson vedr. databeskyttelse:
Charlotte Steenbergen
Tønder Rådhus
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Tlf.: 74 92 82 00
dpo@toender.dk

Billeder
De anvendte billeder og diagrammer stammer p.t. fra billeddatabaser. De er ikke omfattet af ophavsretlige principper vedr. citering. Kilder ifm. det øvrige billedmateriale er Ulrik Pedersen, JydskeVestkysten og Lavii Media. Skulle der utilsigtet mangle en kildeangivelse, anmoder vi om underretning, således at vi kan rette fejlen med det samme.

Juridiske retningslinjer
Indholdet og fremstillingen af denne webside er beskyttet af ophavsretsloven. Reproduktion eller anden brug af oplysninger eller data, herunder anvendelse af tekster, dele af tekster, billeder eller diagrammer skal, medmindre andet er anført, godkendes på forhånd af Tønder Kommune. Anvendelse af alle oplysninger og øvrige handlinger, accept af handlinger eller undladelse af handlinger, som er knyttet til disse oplysninger, er omfattet af tysk ret. Opfyldelsessted og værneting er Tønder.

Layout og udformning af tilbuddet samt dets enkelte elementer er ophavsretligt beskyttet. Det samme gælder for særskilte indlæg fra redaktionen samt udvalgte dele heraf og deres sammensætning. Videreanvendelse og reproduktion er kun tilladt til private formål. Der må ikke foretages ændringer, og der skal fremgå tydelig kildeangivelse. Offentlig brug af tilbuddet er kun tilladt med samtykke fra ophavsmanden. Indholdet af pressemeddelelser og bekendtgørelser kan frit videreanvendes af enhver uden speciel tilladelse. Fotos og diagrammer må dog ikke anvendes uden speciel tilladelse fra Tønder Kommune. Dele af indholdet indeholder muligvis specielle bemærkninger om ophavsret, som skal overholdes.

Tjenester
www.f4j.dk/de udbydes gratis. Tønder Kommune bestræber sig på at foretage en brugervenlig udvidelse af tjenesterne i denne præsentation. Samtidig forbeholder Tønder Kommune sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af eller tilføjelser til de tilgængelige tjenester eller opkræve gebyrer for sine ydelser. Ændringerne vises i denne internetpræsentation under rubrikken bekendtgørelser. Krav om offentliggørelse af data eller oplysninger fra tredjepart foreligger ikke.

Garanti
Tønder Kommune foretager daglig opdatering for at sikre, at samtlige informationer og data, som er indeholdt på denne webside, er korrekte og ajourførte. Tønder Kommune påtager sig dog ikke ansvar for eventuelle trykfejl eller for rigtigheden og aktualiteten af det registrerede indhold. Tønder Kommune fralægger sig desuden ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, inklusive tabt fortjeneste, som opstår på grund af oplysninger, som angives på denne webside.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)

Ansvar for indhold
Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7, stk. 1 i TMG (tysk telemedielov) ansvarlig for eget indhold på disse sider ifølge gældende lov. Ifølge §§ 8-10 i TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge fremsendt eller lagret information fra andre eller at undersøge omstændigheder, der tyder på en retsstridig aktivitet. Forpligtelsen til at fjerne eller spærre for brugen af informationer i henhold til gældende lov berøres ikke heraf. Et ansvar i denne henseende er dog først muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret lovovertrædelse. I tilfælde af at vi bliver gjort bekendt med sådanne lovovertrædelser, vil vi straks fjerne det pågældende indhold.

Ansvar for links
Vores tilbud indeholder links til tredjeparts eksterne hjemmesider, og vi har ingen indflydelse på dette indhold. Derfor fralægger vi os også ethvert ansvar for indhold fra andre. Det er altid den pågældende udbyder eller ejer af de sider, der er linket til, som er ansvarlig for indholdet af disse sider. De sider, der er linket til, blev på tidspunktet for oprettelsen af linket kontrolleret for mulige lovkrænkelser. På tidspunktet, hvor der blev linket til dem, blev der ikke fundet noget ulovligt indhold.  Det kan dog ikke med rimelighed forventes, at der foretages permanent kontrol af de siders indhold, der er linket til, uden konkrete indikationer om en overtrædelse af loven. I tilfælde af at vi bliver gjort bekendt med lovovertrædelser, vil vi fjerne sådanne links omgående.


Ophavsret
Indholdet og værkerne, der er udarbejdet af hjemmesidens ejer på disse sider, er omfattet af den tyske ophavsretslov. Reproduktion, bearbejdning, formidling samt enhver form for udnyttelse uden for ophavsretslovens grænser kræver skriftlig tilladelse fra den pågældende forfatter eller udvikler. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat ikke kommerciel brug. For så vidt indholdet på denne side ikke er udviklet af ejeren, er tredjeparts ophavsrettigheder blevet overholdt. Især bliver tredjepartsindhold identificeret som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på krænkelse af en ophavsret, beder vi om underretning desangående. Hvis vi bliver gjort bekendt med krænkelse af rettigheder, vil vi fjerne sådant indhold omgående.

Denne hjemmeside er støttet af midler fra INTERREG5a fra fonden til regional udvikling.

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Fit4Jobs@WaddenC er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu